İCRA İFLAS HUKUKU


 

İcra Takibi

İcra takibi; borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

1) Genel Haciz Yoluyla Takip

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.  Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu olmayıp,
elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar başvurabilir. Genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiş olup borçlu üç sebeple icra takibine ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu sebepler kanunda, yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak sayılmış olup; borçlu bu sebeplerden biri veya birkaçı ile ilgili icra müdürlüğü’ne giderek icra takibine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

2) Kambiyo Senedine Mahsus Alacakların Tahsili

Alacaklılar  kambiyo senedine (bono,poliçe,çek) bağlı alacaklarının tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurabilir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme süresi genel haciz yolundan farklı olarak 10 gün olup, aynı şekilde mal beyanında bulunma süresi de genel haciz yolundakinden farklı olarak 10 gündür. Yine genel haciz yolundan farklı olarak, borçlu borca ve imzaya itirazı icra dairesine değil 5 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne yapabilir.

3) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermiyorsa, alacaklının başvuracağı yol, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takiptir. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte, borçluya İcra ve İflas Kanununun 148. maddesine göre ödeme emri gönderilir. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip ise iki şekilde olabilir. Birincisi, alacak veya ipotek hakkı veya her ikisi bir ilamda veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması halinde ilamlı takip, ikincisi ise ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi halinde ilamlı takiptir.

4) Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Alacaklarını rehin ile garanti altına alan kişilerin başvuracağı bir takip çeşididir. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, bir ilamsız takip türüdür. Çünkü bu takip yolunda rehin alacaklısının takip yapabilmesi için elinde mahkeme ilamı ya da kanunlarda ilam niteliğinde sayılan belgelerden bulunmasına gerek yoktur. Rehin alacaklısı, alacağının tahsili için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmalıdır. Kural olarak doğrudan ilamlı ya da ilamsız haciz yoluna başvuramaz. Rehin alacaklısının doğrudan ilamlı ya da ilamsız haciz yoluna başvurması durumunda bu isteği icra dairesi tarafından re'sen reddedilecektir.

5) İlamlı İcra Takibi

Konusu para veya paradan başka bir şey olan edimlerde (örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılmasıdır. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme lamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. Eda hükmünü içeren ilamlar ilamlı icra takibinin konusu yapılabilir.

 


Sayfamızı Paylaşın