Hayat  Hukuk & Danışmanlık Ankara  0.312.222 1240
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 

 

Özgeçmiş:


6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde kişisel veriler "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" şeklinde tanımlanmıştır. Kanun'un gerekçesine göre; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler kişileri belirli veya belirlenebilir kılmalarından dolayı kişisel veriler olarak kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için Kanunun 5. maddesinde sayılan veri işleme şartlarından en az birinin mevcut olması gerekmektedir.

Bu şartlar:

a) İlgilinin açık rızası

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

c) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİNİN HAKLARI

Kanunun 11. maddesine göre ilgili kişiler, her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7) Düzeltilme, silinme veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Sayfamızı Paylaşın